1.เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อ.ย.
2.ข้อความว่าเสริมไอโอดีนอย่างชัดเจน อาทิ

"ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน"
"ใช้เกลือเสริมไอโอดีน"
"ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน"
"ผสมเกลือเสริมไอโอดีน"

และในกรณีเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์สุดท้ายฉลากจะแสดงข้อความว่า "ไอโดดีน...มิลลิกรัม" บริเวณสูตรส่วนประกอบ หรือแสดงข้อความว่า "ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม" หรือ "ผสมไอโอดีน" เป็นต้น

1. เข้าข่ายโรงงาน และสถานที่นำเข้า แต่ไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศฯ กำหนด เข้าข่ายอาหารผิดมาตรฐาน ต้องโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

3. ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารขาดหรือเกินร้อยละ 30 จากเกณฑ์ต่ำสุดหรือเกณฑ์สูงสุด เข้าข่ายอาหารปลอม ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท
ถึง 1 แสนบาท

4. ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ต้องโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

5. ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาชนะบรรจุไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6. กรณีสถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ใช้เกลือที่ไม่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ต้องโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

Download
175k