IODINE PLEASE เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนหลายองค์กร เพราะเล็งเห็นถึงอันตรายของผลกระทบ ที่เกิดจากโรคขาดสารไอโอดีน (IODINE DEFICIENCY DISORDERS หรือ IDD) ซึ่งไม่ได้มีแค่โรคคอพอกอย่างที่เข้าใจกันทั่วไป ทว่าอาจส่งผลถึงระดับสติปัญญา หรือ IQ ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ IODINE PLEASE จึงเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างความตื่นตัว

เผยแพร่ ให้สังคมตระหนักถึงวิกฤตโรคขาดสารไอโอดีน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสำคัญของไอโอดีน ตามนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนทั่วหน้า* เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน เพราะการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเป็นประจำ จะช่วยควบคุมระบบฮอร์โมนเพื่อการเผาผลาญพลังงาน การเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยพัฒนาระดับสติปัญญา (IQ) ของโรคขาดสารไอโอดีน

เป็นศูนย์กลางข้อมูล

ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ข้อเท็จจริงเรื่องไอโอดีน ติดตามสถานการณ์กฎหมายต่อผู้ผลิตเกลือ เสริมไอโอดีน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาได้อย่างมั่นใจ

รณรงค์ไอโอดีน

สนับสนุนผู้ผลิตเกลือ เสริมไอโอดีน และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เลือกซื้อเกลือที่มีไอโอดีน เพื่อใช้ปรุงหรือทานอาหารตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องทานเกลือให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ไอโอดีนที่เพียงพอ

 

ร่วมสอดส่อง

อีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อกำลังใจ แก่หน่วยงานรัฐบาลในการควบคุมดูแล พร้อมช่วยเหลือภาครัฐ ด้วยการสอดส่องผลิตภัณฑ์ จับตาผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์เกลือเสริมอย่างถูกต้องทุกราย

* เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) เป็นมาตรการระดับโลกที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน หมายถึงการเติมไอโอดีนในเกลือทุกชนิดที่คนและสัตว์บริโภค รวมถึงเกลือที่ใช้ในการผลิตอาหาร น้ำปลาหรือเครื่องปรุงรสต่างๆด้วย

Download
175k